Zpět do e-shopu

Jak Čechy ke jménu Bohemia přišly

Jak Čechy ke jménu Bohemia přišly
Antika Sobota, 6. červenec 2024

Latinský ekvivalent jména Čechy je Bohemia, původně Boiohaemum

Latinský ekvivalent jména „Čechy“ je „Bohemia“, původně „Boiohaemum“. Tento výraz dal vzniknout i dalším cizojazyčným variantám. Kde však leží původ této latinské verze?

Odpověď jednou větou by byla: u keltského kmene Bojů, který tato území obýval několik staletí. Bojové ovšem na našem území zanechali mnohem více stop, než jen své jméno v názvu Bohemia. 

Boiohaemum

Počátky Keltů lze hledat už v době bronzové přes dobu halštatskou, leč hlavní rozvoj Keltů spadá do mladší doby železné – pod tzv. laténskou kulturu (cca pol. 5. st. př. n. l. do přelomu letopočtu). O Bojích víme například od řeckého historika Strabona, podle něhož sídlili v Hercynském lese, pásmu lesů a pohoří severně od Dunaje. Spojení české kotliny s Boji pak potvrdil římský historik Tacitus (spis Germania, 98 n. l.). Není však zcela jisté, zda k nám Bojové přišli ze západu v rámci obrovských přesunů keltských kmenů po celé Evropě, jejichž milníkem je např. dobytí Říma r. 387 př. n. l. nebo řeckých Delf (279 př. n. l.); nebo zda jejich původ zasadit do jižních a západních Čech. V případě, že platí první možnost, Bojové se nejdříve zúčastnili válečných tažení a k nám se dostali z jihu z Itálie, odkud začali být postupem času vytlačováni Římany (rozhodující bitva, byť Římany přišla draho, byla bitva u Mutiny 193 př. n. l.); na českém území se pak smísili se zde již žijícími Kelty. V případě správnosti druhé možnosti mohli Bojové ze své vlasti migrovat na jih do Itálie a po nátlaku Římanů se prostě vrátit. Tak či tak se Bojům přisuzuje založení města Bologna (původně Bononia) na severu Itálie. Dle Livia to byl bojský muž, který ukázal Hannibalovi cestu přes Alpy. Bojové rovněž založili bavorské město Pasov – tehdy Boiodurum. Také bavorské město Manching stojí na základech keltského oppida, pravděpodobně také bojského dle nálezu keramického střepu s nápisem „Boios“. Ostatně samotný název „Bavorsko“ – „Bavaria“ – zřejmě pochází z původního „Baiuvarii“ odkazujícího k Bojům. 

Hmotné doklady keltské kultury se našly zejména na místech bývalých oppid; v Čechách jsou to Závist u Zbraslavi, Stradonice, Nevězice, Třísov, Hrazany a České Lhotice, na Moravě pak s jistotou Staré Hradisko a Hostýn. Mimo to máme archeologické nálezy z dalších typů osad a hrobů nebo svatyň. 

V 1. st. př. n. l. začaly na západě Evropy keltské kmeny ustupovat tlaku germánských kmenů i Římanů. Do bojů zasáhli právě i „naši“ Bojové po boku Helvéciů; po porážce Caesarem u Bibracte roku 58 mohli Bojové jako jediný kmen zůstat (mezi krajem keltských Heduů a Biturigů – oppidum Gorgobina), ačkoli část z nich se možná po čase vrátila na východ. Stejně tak jako díky této výpravě byl kontakt se západem udržován i díky obchodu. V Boiohaemu docházelo postupně k úpadku a vylidňování, opouštění tradičních sídel. I zde se projevoval tlak Germánů (písemně doložené je vojenské vítězství nad kmenem Kimbrů r. 113 př. n. l.). Nové centrum Bojů se přesouvá na území kolem soutoku řeky Moravy s Dunajem s centrem na oppidu v dnešní Bratislavi; tato éra byla úspěšná, ale velmi krátká – osudným se Bojům stal záměr ve spojení s kmenem Taurisků dobít území mezi Dunajem a Tisou. Oba kmeny byly těžce poraženy a zdecimovány protivníkem, král Burebistou z thráckého kmene Dáků (hovořilo se o bojské poušti – deserta Boiorum). Zbytky populace odešly buď na západ i zpět do Boiohaema, nebo se usídlily v Podunají (Děvín), ostrůvky bojského osídlení jsou doloženy i z 1. století n. l. Pravděpodobně ještě před osídlením českého území novými národy se odtud vytratily známky vyspělé civilizace – mincovnictví, speciální výrobní technologie, správní organizace i opevněné aglomerace – a to vše na mnoho staletí. 

Pokud bychom se vrátili ke jménům, keltský původ nesou také jména některých zdejších řek (Ohře, Labe, Jizera, Mže, možná i další). Keltského původu by mohl být i název Sudety („les kanců“), a jiný název pro Šumavu – Gabreta („pohoří kozorožců“).

A jak vzniklo samotné jméno Boiů? Pravděpodobně z indoevropských slov pro „krávu“ nebo „válečníka“. Teoreticky je možné obojí; Polybios o Bojích píše, že jejich bohatství bylo ve zlatě a kravách a závislé na zemědělství a válkách.

 

A co číst dál