Ochrana osobních údajů

 1. Je-li kupujícím člověk (fyzická osoba), bere na vědomí, že prodávající bude jeho osobní údaje zpracovávat podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení 2016/679). Osobním údajem rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je taková, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, např. odkazem na určitý identifikátor (jméno, identifikační číslo, označením pozice, kterou zastává atd.). Správcem je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci atd., který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

 2. Podle tohoto nařízení je každý správce povinen poskytnout subjektu údajů tyto informace:

 1. správcem je prodávající, jeho identifikace je v úvodní části těchto obchodních podmínek,

 2. pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován,

 3. účelem zpracování je plnění kupní smlouvy, zpracování osobních údajů je rovněž nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

 4. oprávněný zájem správce vyplývá z povinnosti splnit smlouvu, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro splnění právních povinností,

 5. příjemce osobních údajů subjektu údajů může být správce daně a další kontrolní orgány stanovené zákonem, příjemcem může být i banka, u níž má prodávající zřízen účet,

 6. správce nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,

 7. doba uložení osobních údajů je stanovena právními předpisy, poté správce osobní údaje zlikviduje,

 8. subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají,

 9. právním titulem zpracování osobních údajů není souhlas subjektu údajů. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a dále pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

 10. v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. V případě, že bude subjekt údajů nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů,

 11. poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem pro jejich zpracování správcem. Požaduje-li subjekt údajů plnění, které je předmětem smlouvy uzavřené mezi ním a správcem, je povinen poskytnout nezbytné osobní údaje. V případě, že subjekt údajů nezbytné osobní údaje neposkytne, má správce právo smluvní plnění ukončit,

 12. při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

 1. Kromě práva na informace má subjekt údajů další práva, zejména:

 1. právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, má právo tyto osobní údaje získat. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek nepřevyšující administrativní náklady,

 2. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné údaje, které se ho týkají. Má také právo na doplnění neúplných osobních údajů. Správce není povinen aktivně vyhledávat nepřesné osobní údaje. V případě, že zjistí, že zpracovávané osobní údaje jsou neúplné nebo nepřesné, je povinen provést jejich opravu nebo doplnění,

 3. právo na výmaz svých osobních údajů. Správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje zejména tehdy, jsou-li již nepotřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. Právo na výmaz může subjekt údajů uplatnit teprve po uplynutí doby, po kterou je správce povinen osobní údaje uschovávat.

 1. Pro uplatnění svých práv může subjekt údajů využit vzorovou žádost poskytovanou prodávajícím, která tvoří přílohu obchodních podmínek.