Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují právní poměry z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím DRAKKARIA s.r.o., Neklanova 145/14, Praha 2, 128 00, IC:03602524, DIC:CZ03602524, Spisová značka C 224873 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) a kupujícím.

 2. Kupujícím může být spotřebitel, nebo jiná osoba. Podle občanského zákoníku se spotřebitelem rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Spotřebiteli je poskytována zvláštní právní ochrana.

 3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

II. CENA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Internetové stránky prodávajícího obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen zboží.

 2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jsou v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na internetových stránkách obchodu. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

 3. Kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu:

 1. v hotovosti na adrese obchod Drakkaria, Rašínovo nábřeží 386/52, Nové Město, 120 00 Praha,

 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

 3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online a v případě technického výpadku je tak povinen učinit do 48 hodin.

 2. Prodávající je výlučným vlastníkem zboží. Smluvní strany si sjednávají výhradu vlastnického práva, podle níž kupující nabude vlastnické právo ke zboží po úplném zaplacení kupní ceny.

 3. Kupující je povinen převzít zboží při dodání na adresu uvedenou v kupní smlouvě. V případě opakovaného doručování zboží je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním.

III. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta po odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující v této lhůtě odešle oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu prodávajícího: Drakkaria, Karlická 37/9, Praha 5, 15300, nebo na e-mail: obchod@drakkaria.cz.

 2. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek.

 4. Spotřebitel vrátí zboží prodávajícímu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží nese spotřebitel, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 5. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal.

 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 7. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, je spotřebitel povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 8. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud smlouva nebyla uzavřena distančním způsobem, tj. s použitím komunikačních prostředků na dálku, nebo pokud bylo zboží upraveno podle přání spotřebitele.

 9. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud byla kupní cena zboží v době uzavření smlouvy omylem uvedena chybně a byla zjevně nepřiměřená hodnotě zboží.

IV. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, prodávající odpovídá za vady zboží, které vzniknou v záruční době dvacet čtyři měsíců od jeho převzetí kupujícím.

 2. Prodávající neodpovídá za vady a opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

 3. Práva z vadného plnění kupující uplatňuje u prodávajícího na adrese: Drakkaria, Karlická 37/9, Praha 5, 15300, nebo na e-mail:drakkaria@gmail.com. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje den, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 4. Při uplatnění vady zboží je kupující povinen také uvést, jaké právo z vadného plnění si zvolil.

 5. Reklamační formulář ke stažení zde.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 1. Je-li kupujícím člověk (fyzická osoba), bere na vědomí, že prodávající bude jeho osobní údaje zpracovávat podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení 2016/679). Osobním údajem rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je taková, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, např. odkazem na určitý identifikátor (jméno, identifikační číslo, označením pozice, kterou zastává atd.). Správcem je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci atd., který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

 2. Podle tohoto nařízení je každý správce povinen poskytnout subjektu údajů tyto informace:

 1. správcem je prodávající, jeho identifikace je v úvodní části těchto obchodních podmínek,

 2. pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován,

 3. účelem zpracování je plnění kupní smlouvy, zpracování osobních údajů je rovněž nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

 4. oprávněný zájem správce vyplývá z povinnosti splnit smlouvu, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro splnění právních povinností,

 5. příjemce osobních údajů subjektu údajů může být správce daně a další kontrolní orgány stanovené zákonem, příjemcem může být i banka, u níž má prodávající zřízen účet,

 6. správce nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,

 7. doba uložení osobních údajů je stanovena právními předpisy, poté správce osobní údaje zlikviduje,

 8. subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají,

 9. právním titulem zpracování osobních údajů není souhlas subjektu údajů. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a dále pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

 10. v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. V případě, že bude subjekt údajů nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů,

 11. poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem pro jejich zpracování správcem. Požaduje-li subjekt údajů plnění, které je předmětem smlouvy uzavřené mezi ním a správcem, je povinen poskytnout nezbytné osobní údaje. V případě, že subjekt údajů nezbytné osobní údaje neposkytne, má správce právo smluvní plnění ukončit,

 12. při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

 1. Kromě práva na informace má subjekt údajů další práva, zejména:

 1. právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, má právo tyto osobní údaje získat. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek nepřevyšující administrativní náklady,

 2. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné údaje, které se ho týkají. Má také právo na doplnění neúplných osobních údajů. Správce není povinen aktivně vyhledávat nepřesné osobní údaje. V případě, že zjistí, že zpracovávané osobní údaje jsou neúplné nebo nepřesné, je povinen provést jejich opravu nebo doplnění,

 3. právo na výmaz svých osobních údajů. Správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje zejména tehdy, jsou-li již nepotřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. Právo na výmaz může subjekt údajů uplatnit teprve po uplynutí doby, po kterou je správce povinen osobní údaje uschovávat.

 1. Pro uplatnění svých práv může subjekt údajů využit vzorovou žádost poskytovanou prodávajícím, která tvoří přílohu obchodních podmínek.

VI. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat.

 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas kdykoliv odvolat.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.

 2. Nemá-li kupující bydliště nebo sídlo na území České republiky, řídí se právní poměry související s koupí zboží právním řádem České republiky, zejména jejím občanským zákoníkem.

 3. Případné spory s kupujícím je prodávající připraven řešit dohodou.

 4. Nedojde-li k dohodě, je k jejich řešení příslušný soud.

 5. Podle zákona o ochraně spotřebitele lze řešit případný spotřebitelský spor také mimosoudně před orgánem České obchodní inspekce.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde: stáhnout formulář ve formátu DOCX.

Formulář pro žádost údajů subjektu ke stažení zde: stáhnout formulář ve formátu DOCX.

 

Všeobecné obchodní podmínky k používání a údržbě prodávaných replik chladných zbraní

V následujícím návodu je popsán způsob zacházení a údržby replik chladných zbraní.

Pod pojmem replika chladné zbraně se rozumí meče, kordy, tesáky, dýky, nože a jiné podobné chladné zbraně. Jsou vyrobeny z manganové oceli (ČSN 14260, 15260, 413180), které mají vysokou odolnost proti otěru a jsou tedy vhodné pro pružiny a pružné elementy, jako je např. čepel meče. Rukověť je opatřena zpravidla koženou omotávkou, zhotovenou a obarvenou v souladu se závazným posudkem Hlavního hygienika České Republiky.

Při užívání replik zbraní je nutné použít minimálně následující ochranné pomůcky:

 • maska s atestem FIE 3500 NW a ochranné brýle s boční ochranou dle normy EN166,
 • helma či kukla, případně jiná pomůcka, chránící kompletně hlavu a krk,
 • podvesta FIE 800 NW nebo prošívaný kabát chránící celý trup a paže,
 • silné (neděravé) rukavice s ochranou zápěstí, určené k šermu,
 • pevnou uzavřenou obuv

Všechny pomůcky musí být v odpovídající velikosti a nesmí být poškozené. Pokud uživatel pomůcek neužije, vystavuje se na vlastní odpovědnost riziku zranění, za které neneseme odpovědnost.

Ostré repliky zbraní se nesmí k šermu či jinému zápasení používat. Tyto repliky nabízíme výhradně pro dekorační účely. Ostrou repliku pozná každý dospělý člověk, který netrpí některou organickou vadou, snižující rozlišovací schopnost (ostrý - tupý). Zpravidla se tím myslí čepel s údernou hranou užší než 3 mm.

Stejně tak je důležité dodržovat správné postupy, jak se zbraní zacházet. Je třeba postupovat tak, aby bylo sníženo riziko zranění na minimum. Všem začátečníkům důrazně doporučujeme navštěvování některé ze škol šermu pod vedením zkušeného instruktora, kde si osvojíte základní pohyby těla, zbraně a kryty. Bez zvládnutí těchto prvků není možné repliky k šermu používat, a to ani tupé! Stejně tak je nepřípustný volný silový šerm.

Především je důležité:

 • používat meč o přiměřené váze; uživatel nesmí přecenit své síly a musí být vždy schopen včas zastavit úder před dopadem na oponenta,
 • ještě před souboji musí uživatel mít zvládnuté pohyby nohou a trupu, základní polohy zbraně a kryty,
 • sečné akce blokujeme v zápěstí tak, aby nedošly na tělo protivníka, pokud by náš útok nekryl (neuvolňujeme a nenapínáme tedy při doseku zápěstí),
 • bodné akce neprovádíme o ose zbraně, nýbrž je převádíme v závěru na řez ostřím nebo rubem (paže tedy svírá s čepelí při dobodu tupý úhel, podobně jako při seku),
 • při dopadu čepele na kryt se uvolní napětí v rameni, neprotlačuje se kryt ani se nebráníme protiakci,
 • ani obranné akce neprovádíme silově, kontrolujeme v nich potřebné napětí a počítáme se spoluprací protivníka.
 • zbraň nezapichujeme do země, nepoužíváme ho na jiné účely (páčení, sekání) apod.

Zde jistě také pociťujete zásadní rozpor. Původní zbraně byly vyráběny s cílem ublížit nebo zabít. Naše repliky mají za cíl být maximálně bezpečné pro své uživatele i pro okolí. Tomu je přizpůsobena i jejich konstrukce. Každý svůj úder kontrolujte a neprovádějte plnou silou, aby byla zachována bezpečnost.

O repliku zbraně je potřeba se pečlivě starat. Po každém použití je nutné repliku zbraně pečlivě prohlédnout a odstranit otřepy-groty (hobliny na čepeli) vzniklé během použití Doporučuje se použít pilník nebo brusku, kterými se groty odstraní a zaoblí se vzniklé ostré hrany. Zabrání se tak možnému odlétnutí střepin z čepele. Všechny kovové části potřete po delší době nepoužívání konzervačním olejem. Doporučujeme např. WD-40, k dostání u většiny benzinových pump. Případnou povrchovou korozi je možné odstranit brusnou vatou. Čím lépe se budete o svou zbraň starat, tím déle Vám bude sloužit.

Pokud zjistíte na zbrani nějakou vadu, ihned nás prosím kontaktujte (nejlépe e-mailem), kde s Vámi domluvíme další postup.

 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:
 • nevhodné používání či zacházení se replikou zbraně,
 • nedostatečná údržba repliky zbraně,
 • poškození nadměrným zatěžováním či běžným opotřebením,
 • jakékoli poškození živly

Zvláštní pozornost věnujte prosím zatěžování zbraně. Repliky jsou konstruovány na šerm, nikoli na silový boj, příliš silné údery mohou zbraň poškodit. Pokud dojde ke zlomení čepele, máte na záruční opravu nárok pouze v případě, že je vadný materiál. Zlomení čepele příliš silným úderem nemůže být předmětem reklamace.

Kupující uskutečněním koupě repliky zbraně potvrzuje, že byl seznámen s těmito podmínkami.

Vyobrazení českých puncovních značek

České puncovní značky